Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần thứ ba

Cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ ba của Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội vào ngày 15 tháng 1 năm  2019.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án nhằm mục đích báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án năm 2018 và xin ý kiến phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án trong năm 2019 cũng như các phản hồi từ thành viên Ban Chỉ đạo liên quan đến các vấn đề về quản lý và thực hiện Dự án, đặc biệt là việc gia hạn Dự án.

Tới dự Cuộc họp có 15 thành viên Ban Chỉ đạo dự án đến từ các bộ/ngành liên quan như: Bộ Công Thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội và Đà Nẵng cũng như là đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam và Hội sở.

Tính đến hết năm 2018, Dự án đã triển khai thực hiện được hơn 3 năm. Với sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án và sự chỉ đạo chặt chẽ của Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững và UNIDO, trong năm 2018 Dự án đã thực hiện được nhiều hoạt động và đạt được các kết quả như sau:

  • Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với các nồi hơi sản xuất trong nước và nhập khẩu, tiêu chuẩn hiệu suất để chứng nhận vận hành các nồi hơi hiện có; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nồi hơi công nghiệp và báo cáo phân tích các số liệu thu thập.
  • Tổ chức 04 khóa đào tạo vận hành tối ưu nồi hơi công nghiệp; Tổ chức 02 khóa đào tạo chuyên gia và DN về kỹ thuật phân tích vòng đời và đánh giá hiệu suất nồi hơi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Hỗ trợ 15 nhóm chuyên gia thực hành đánh giá hiệu suất nồi hơi tại 15 doanh nghiệp lựa chọn; Mua phần mềm hỗ trợ thiết kế nồi hơi HQNL và tổ chức lớp đào tạo về sử dụng phần mềm thiết kế nồi hơi.
  • Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để đánh giá hiệu suất nồi hơi tại 37 DNCN; Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp thực hiện 23 dự án về cải thiện hiệu suất tại 23 DNCN; Hỗ trợ tư vấn thực hiện 11 dự án thay thế nồi hơi cũ bằng nồi hơi mới HQNL; Lựa chọn được 17 DNCN khác đăng ký đánh giá hiệu suất nồi hơi và cam kết thực hiện các dự án cải thiện hiệu suất nồi hơi và 2 doanh nghiệp cam kết thực hiện dự án thay thế nồi hơi.

Tổng quan, các hoạt động thuộc Hợp phần 1 của dự án đã thực hiện đúng tiến độ đặt ra trong kế hoạch năm 2018.  Về Hợp phần 2 của dự án, tất cả các hoạt động đã được triển khai đúng như tiến độ, thậm chí vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch công tác năm. Các hoạt động thuộc Hợp phần 3 triển khai một cách đầy đủ và đúng với tiến độ đề ra, tuy nhiên vì sự chậm trễ trong việc triển khai thực hiện các dự án trình diễn về cải thiện hiệu suất nồi hơi và thay thế nồi hơi từ năm 2017 đã dẫn đến tiến độ chung của việc thực hiện các chỉ tiêu về số dự án đã chậm hơn so với tiến độ tổng thể của Dự án khoảng 6 tháng.

Sau phần trình bày về tiến độ thực hiện dự án năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của đại diện Ban Quản lý dự án, các thành viên Ban Chỉ Đạo đã có nhiều ý kiến đánh giá và góp ý cụ thể với nhiều vấn đề của Dự án cũng như đưa ra các khuyến nghị về một số hoạt động cần tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2019. Sau đây là những chỉ đạo cụ thể được Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Trưởng Ban chỉ đạo dự án tóm tắt như sau:

  1. Một là, đánh giá chung,  kế hoạch dự án 2018 đã được thực hiện tốt, đạt được các chỉ tiêu đề ra với tỷ lệ giải nhân cao được thể hiện qua các con số và dữ liệu trong báo cáo. Về tiến độ tích lũy từ khi bắt đầu thực đến nay, đề nghị bổ sung đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt được ở mức độ nào để có thông tin đầy đủ cho  kế hoạch 2019.
  2. Hai là, về kế hoạch 2019, đề nghị Điều phối viên dự án xây dựng 02 phương án kéo dài và không kéo dài với phần đánh giá mức độ đạt được các chỉ tiêu bao gồm cả việc phân tích những khó khăn và thuận lợi của từng phương án.
  3. Ba là, về tính bền vững của Cơ sở dữ liệu nồi hơi công nghiệp, đề nghị Dự án có buổi làm việc kỹ thuật với Vụ TKNL về hiện trạng và tương lai của Cơ sở dữ liệu này.
  4. Bốn là, trong năm 2019, các hoạt động truyền thông như chương trình truyền hình đề nghị thực hiện sớm. Dự án cần phối hợp với Vụ TKNL&PTBV để quảng bá các sản phẩm, hiệu quả của Dự án trong các chương trình truyền thông khác của Bộ Công Thương, Vụ TKNL.
  5. Năm là, về việc gia hạn dự án, sau khi Báo cáo thực hiện năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 được chỉnh sửa sẽ tham vấn, xin ý các thành viên Ban Chỉ đạo về việc gia hạn Dự án.

Ban Quản Lý Dự Án.