Báo cáo kỹ thuật

STT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Báo cáo đánh giá tài chính – 15/9/2014 11/03/2017